DSC0028
De afgelopen herfst waren we
item7a1b1a
item7a1a1a1
item9
item3
Het zelf enten, je eigen
SUMAR, IT GRIENE NEST
DSC0014
DSC0010
DSC0012
CAFE/THEESCHENKERIJ DE ULESPRONG
IIn Ulesprong was de FYF
item7a1b1a1
item7a1a1a1a
item10
Enthout verzamelen
DSC0001a
Hier zijn we bij een
DSC0004a
DSC0002
Hieronder:
DSC0002a
DSC0005
Bij de familie Klaassen in
item7a1b1a1a
item7a1a1a1a1
item18
EEN NIEUWE FRIESE APPEL
MINNEDANKERT
item7a1a1a1a1a
item7a1b1aitem7a1a1a1item7a1b1a1item7a1a1a1aitem7a1b1a1aitem7a1a1a1a1item7a1b1a1a1item7a1a1a1a1a